Статут

                                                                        „ЗАТВЕРДЖЕНО”

                                                          Протоколом  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
„ АСОЦІАЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
 ЛАКОФАРБОВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ"

  Протокол № 3 від 14. 02. 2017 р.

 

 

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА


„ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ 


ЛАКОФАРБОВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ"


 

ЄДРПОУ 40487079

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

1. НАЙМЕНУВАННЯ СПІЛКИ ЇЇ СТАТУС ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

 

1.1 ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЛАКОФАРБОВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ» (далі по тексту – Спілка) — є громадською спілкою, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Спілки, визначеної цим Статутом.

1.2. Спілка є неприбутковою організацією із статусом юридичної особи, що будує свою діяльність на підставі Закону України “Про громадські об’єднання”, Конституції України, діючого законодавства України і даного Статуту.

 

1.3. Найменування Спілки:

- українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯУКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЛАКОФАРБОВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ»;

- англійською мовою: PUBLIC UNION «THE UKRANIAN PAINT AND COATING ASSOCIATION»

Скорочене найменування:

-     українською мовою: ГC «АУВЛП»        

-     англійською мовою  PU «UP&CA»

 

1.4.  Місцезнаходження Спілки : 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, корпус 2, кімната  17.

 

1.5. Діяльність Спілки поширюється на територію України та інших держав.     

 

1.6. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,  Закону України “Про громадські об’єднання”, іншого чинного законодавства України та цього Статуту.      

 

1.7. З моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку Спілка набуває статусу юридичної особи, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.       

 

1.8. Спілка має право відкривати рахунки в банках та здійснювати розпорядження грошовими коштами, розміщеними на них, мати власну символіку, печатку, штамп, бланки з зазначенням свого найменування, емблему, інші реквізити, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, подає статистичну та іншу звітність у встановленому законодавством порядку.      

 

1.9. Спілка не є підприємницьким товариством і не здійснює самостійну господарську діяльність.  Спілка є неприбутковою організацією.    

 

1.10. Спілка володіє, користується і розпоряджається майном, яке є її власністю або передане на інших правових підставах.       

 

2.  МЕТА (ЦІЛІ), ПРАВА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ.

 

2.1. Метою (цілями) діяльності Спілки є: задоволення, захист і відстоювання  ідейних, економічних, суспільних, соціальних, екологічних, та інших законних інтересів членів (учасників) Спілки пов’язаних з їх діяльністю у сфері виробництва та обігу лакофарбової продукції, обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції, зокрема у взаєминах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

2.2. Для здійснення своєї мети (цілей) Спілка має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, здійснювати співробітництво з органами державної влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку лакофарбової продукції;

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя;

5) здійснювати захист інтересів членів Спілки в органах державної влади та місцевого самоврядування;

6) бути учасником цивільно-правових відносин;

7) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

8) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

9) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

10) приймати участь в проектах міжнародної технічної допомоги;

11) створювати місцеві осередки у вигляді відокремлених підрозділів та відкривати представництва за кордоном за законодавством іноземних країн;

12) організовувати та брати участь круглих столах, виставках та інших заходах

13) сприяти підвищенню ефективності функціонування лакофарбової галузі шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

14) сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики  в господарчій діяльності, зокрема шляхом  опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті

15) створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод

16) сприяння в утворенні умов для виходу членів Спілки на закордонні ринки

17) організація інформування та освіти членів Спілки, а саме:

а) роз’яснення цілей Спілки шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

в) формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Спілки та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

г) надання методичної допомоги членам Спілки під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Спілки

18) здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.3. Спілка зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4. Для реалізації своєї мети (цілей) Спілка у встановленому чинним законодавством України порядку займається такою діяльністю:

-          пропагує свої ідеї та цілі;

-          представляє і захищає свої законні інтереси та права та законні інтереси своїх членів (учасників) перед державними органами, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами як в Україні, так і закордоном;

-          акумулює внески членів Спілки, пожертвування фізичних та юридичних осіб;

-          ідейно та організаційно підтримує своїх членів;

-          підтримує міжнародні контакти і зв'язки, включаючи виїзд за кордон, утворення структурних осередків в інших країнах за місцевим законодавством;

-           укладає відповідні угоди, приймає іноземних громадян, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

-          допомагає в розробці  відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування та державних програм;

-          поширює серед членів Спілки правову інформацію;

-          взаємодіє та обмінюється досвідом та знаннями  з іншими громадськими організаціями;

-           сприяє вдосконаленню законодавства шляхом підготовки проектів нормативних актів;

-          сприяє вивченню та аналізу думки споживачів лакофарбової продукції;

-          розроблює  та реалізує окремі програми діяльності відповідно до основної мети Спілки.

-          організовує та бере участь у круглих столах, виставках, конференціях.

-          Закуповує необхідні роботи та послуги для функціонування Спілки .

 

2.5. Міжнародні зв'язки.

 

2.5.1. Спілка вступає у відносини з громадськими об'єднаннями, асоціаціями, спілками, юридичними та фізичними особами зарубіжних країн по проблемам розвитку лакофарбової галузі і діє в межах, установлених законодавством.

 

3.  ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В СПІЛЦІ, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ).

 

3.1. Спілка є вільною для вступу нових та виходу старих членів

3.1.2 Членами Спілки є її засновники, а також  інші суб’єкти господарювання, які вступили до Спілки після її реєстрації.

3.1.3. Членами Спілки можуть бути юридичні і фізичні особи відповідно до законодавства, які діють у сфері виробництва та обігу лакофарбової продукції, обладнання, сировини, матеріалів та послуг для виробництва цієї продукції, та які створюють та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та згодні виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Спілки.

3.2. Прийняття до членів (учасників) Спілки здійснюється Загальними зборами та Правлінням Спілки відповідно до цього Статуту, на підставі поданої заяви за умови визнання цілей Спілки та сприяння її діяльності. Заява розглядається в порядку скликання органів уповноважених приймати відповідне рішення..       

 

3.3. Вихід членів (учасників) Спілки з її складу здійснюється добровільно на підставі письмової заяви на ім’я Президента Спілки. Член (учасник) Спілки може бути виключений із складу Спілки за рішенням Загальних зборів, в разі грубого порушення положень Статуту Спілки    

3.4. В Спілці встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

3.5. Дійсними членами Спілки можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, які внесені до Єдиного Державного Реєстру України, та діють у сфері виробництва лакофарбової продукції на території України. Дійсні члени Спілки мають усі права і обов’язки згідно цього Статуту.

3.6.      Асоційованими членами Спілки  можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, які внесені до Єдиного Державного Реєстру України, та діють у сфері виробництва лакофарбової продукції, виробництва та постачання сировини, матеріалів, обладнання та послуг для виробництва цієї продукції та суб’єкти, що не є господарюючими суб’єктами.

3.7.      Асоційовані члени Спілки мають усі права і обов’язки, згідно цього Статуту, крім права приймати участь у голосуванні по затвердженню Статуту Спілки, вибору Президента, членів Правління, Виконавчого директора Спілки та прийняттю нових дійсних членів Спілки. Асоційовані члени Спілки також не можуть бути вибраними Президентом, членом Правління та Виконавчим директором Спілки.

3.8. Засновники Спілки є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Спілки.

3.9. Члени Спілки (юридичні особи) приймають участь у роботі Спілки та в управлінні Спілкою через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.

3.10. Відносини між Спілкою та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.

3.11. Заяви та скарги членів Спілки, щодо рішень Правління, дій Президента Спілки, Виконавчої дирекції вирішуються відповідно до цього статуту

3.12.    Членство у Спілці чинне: а)           для дійсних членів – після прийняття рішення Загальними зборами ї. б)      для асоційованих членів – після прийняття рішення Правлінням.

 

3.13.  Дійсні члени (учасники) Спілки в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом мають право:

 

·         обирати і бути обраними до органів управління та контролю Спілки, брати участь в їх роботі;

·         брати участь в управлінні справами Спілки, в тому числі шляхом обговорення, голосування  та прийняття рішень з питань її діяльності;

·         пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів, що входять у коло статутних завдань Спілки;

·         приймати участь у всіх заходах, які проводить Спілка;

·         отримувати інформацію про діяльність Спілки;

·         користуватися, у визначеному виконавчим органом Спілки порядку, символікою Спілки;

·         звертатися за отриманням інформаційної, консультаційної допомоги, яка відповідає меті діяльності і основним статутним завданням Спілки, та за захистом своїх прав та законних інтересів у державних та громадських органах, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами; 

·         відчужувати, дарувати майно, майнові права та нематеріальні блага, а також здійснювати інші не заборонені законом дії щодо належного їм майна на користь Спілки;

·         добровільно вийти з Спілки на підставі письмової заяви, поданої до Правління Спілки;

·         на вільну участь або неучасть в Спілці, у тому числі в її утворенні, вступі або припиненні членства (участі) в ній;

·         на вільний доступ до інформації про діяльність Спілки, у тому числі про прийняті Спілки рішення та здійснені заходи, при цьому Спілка зобов`язана забезпечувати такий доступ;

·         інші права, передбачені законодавством та внутрішніми документами Спілки.

 

3.14. Асоційовані члени (учасники ) Спілки мають право:    

·         обирати і бути обраними до органів контролю Спілки, брати участь в їх роботі;

·         брати участь в управлінні справами Спілки, в тому числі шляхом обговорення, голосування  та прийняття рішень з питань її діяльності з правом дорадчого голосу, крім обмежень покладених на асоційованих членів цим Статутом;

·         пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів, що входять у коло статутних завдань Організації;

·         приймати участь у всіх заходах, які проводить Спілка;

·         отримувати інформацію про діяльність Спілки;

·         користуватися, у визначеному виконавчим органом Організації порядку, символікою Спілки;

·         звертатися за отриманням інформаційної, консультаційної допомоги, яка відповідає меті діяльності і основним статутним завданням Спілки, та за захистом своїх прав та законних інтересів у державних та громадських органах, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами; 

·         відчужувати, дарувати майно, майнові права та нематеріальні блага, а також здійснювати інші не заборонені законом дії щодо належного їм майна на користь Спілки;

·         добровільно вийти з Спілки на підставі письмової заяви, поданої до Правління;

·         на вільну участь або неучасть в Спілці, у тому числі в її утворенні, вступі або припиненні членства (участі) в ній;

·         на вільний доступ до інформації про діяльність Спілки, у тому числі про прийняті Спілкою рішення та здійснені заходи, при цьому Спілка зобов`язана забезпечувати такий доступ

 

3.15. Члени (учасники) Спілки не мають права на частку майна Спілки та не відповідають за її зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Спілки не підлягають розподілу між її засновниками, членами (учасниками), членами керівних органів та пов’язаних з ними осіб, внеску і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Спілкиї, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

3.16. Члени (учасники) Спілки зобов’язані:

 

 • брати участь в Загальних зборах. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени – з правом дорадчого голосу;
 • очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Спілки відповідно до Статуту;
 • вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами пропозицій з будь-яких питань діяльності Спілки, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Спілки;
 •             приймати участь у діяльності Спілки, всебічно сприяти реалізації мети та статутних завдань Спілки;
 • подавати допомогу в пропагуванні та досягнення цілей і завдань Спілки;
 • поважати права та законні інтереси інших членів Спілки;
 • берегти та примножувати власність Спілки, нести відповідальність за її збереження;
 • виконувати рішення органів управління Спілки;
 • виконувати вимоги внутрішніх положень Спілки;
 • дотримуватися Статуту Спілки та діючого законодавства України;
 • сплачувати членські внески в порядку та розмірах, встановлених рішенням Загальних зборів Спілки;
 • не допускати дій, які завдають Спілці матеріальну чи моральну шкоду.

 

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА, ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ (ДАЛІ – КЕРІВНІ ОРГАНИ) СПІЛКИ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ.

     ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ СПІЛКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ`ЯЗКУ.

 

4.1.      Органами управління та контролю є:

•          Загальні збори.

•          Правління.

•          Виконавча дирекція .

•          Ревізійна комісія.

4.2. Посадовими особами органів управління Організації визначаються:

•          Президент.

•          Виконавчий директор.

•          Голова ревізійної комісії

•          Члени правління та дирекції.

4.2.1.   За рішенням Загальних зборів або Правління можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо).

4.2.2.   На посади членів Правління та Ревізійної комісії не можуть бути обраними одночасно представники від одного дійсного члена Спілки.

 

4.3.      Загальні збори

 

4.3.2. Про проведення Загальних зборів члени Спілки повідомляються особисто або шляхом направлення рекомендованого листа із зазначенням дати, часу і місця проведення зборів та порядку денного.

 

4.3.3. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Спілки (втому числі засобами електронного зв’язку), які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування (або з моменту спливу 10-денного строку для отримання відповіді) всі вони повинні бути проінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення.     

 

4.3.4. Голова Загальних зборів, організовує ведення протоколу. Книга протоколів, яка зберігається у Виконавчого директора, має бути у будь-який час надана члену Спілки. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.       

 

4.3.5.   Загальні збори  є вищим органом управління Спілкою, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

4.3.6.   Виключною компетенцією Загальних зборів є:

а) прийняття Статуту Спілки, а також змін та доповнень до нього;

б) визначення основних напрямів діяльності Спілки згідно з метою і предметом її діяльності;

в) вибори Президента, членів Правління та Ревізійної комісії;

г) заслуховування річних звітів Президента, Правління, Ревізійної комісії, Виконавчої дирекції Спілки  та прийняття відповідних рішень;

ґ) призначення та звільнення Виконавчого директора Спілки за поданням Правління;

д) визначення розмірів вступних і членських внесків;

е) розпорядження майном Спілки;

є)         прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчого органу Спілки;

ж)        прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Спілки; 

з)         розгляд скарг щодо рішень керівних органів відповідно до Статуту Спілки;

и)        визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління та контролю Спілки;

і)          затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів;

ї)          затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Спілки;

й)        припинення діяльності Спілки або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії;

к) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління та контролю Спілки.

л) прийняття до членів Спілки дійсних членів.

4.3.7. На розгляд Загальних зборів  можуть бути винесені й інші питання діяльності Спілки.

4.3.8.   На Загальних зборах кожний член Спілки представлений одним повноважним представником, який має право бути представником не більше двох інших членів Спілки.

 4.3.9.  Загальні збори Спілки ї правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості дійсних членів Спілки .

4.3.10. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Спілки . Кожний дійсний член Організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос Президента Спілки є вирішальним.

4.3.11. Рішення про прийняття Статуту Спілки , внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Спілки приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Спілки.

 4.3.12. Кандидатура голови на Загальних зборах вноситься Правлінням та затверджується (обирається) Загальними зборами відкритим голосуванням.

 4.3.13. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для членів Спілки, її Правління та Виконавчої дирекції.

 4.3.14. Загальні збори Спілки  скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Члени Спілки письмово повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання.

4.3.15. Рішення про скликання Загальних зборів приймається органами управління Спілки, Ревізійною комісією або за вимогою члена Спілки та згодою не менше як 10 відсотків дійсних членів Спілки, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Спілки.

 

4.4.      Правління

4.4.1.   Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Спілки. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Спілки в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Виконавчої дирекції. Правління очолює Президент Спілки.

4.4.2.   Правління обирається Загальними зборами  таємним голосуванням простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа повноважних представників підприємств – дійсних членів Спілки  у кількості, що визначається Загальними зборами.

 4.4.3.  Виконавчий директор Організації є членом Правління за посадою, з правом дорадчого голосу.

4.4.4.   Правління: а) обирає Віце-президента Спілки; б) затверджує плани роботи та кошториси Спілки; в)            затверджує голів робочих органів; г) встановлює повноваження, порядок і строк дії робочих органів; ґ)         встановлює розмір, порядок та призначення цільових внесків; д)       звітує Загальним зборам про свою діяльність. Є) приймає до членів організації асоційованих членів.

4.4.5.   Члени Правління достроково припиняють свої повноваження: а)      за власним бажанням; б)     за ініціативою будь-якого дійсного члена Спілки та за відповідним рішенням Загальних зборів.

 4.4.6.  Правління скликається Президентом при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління письмово сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за два тижні до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного.

4.4.7.   Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

4.4.8.   Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Президента, а у його відсутності – Віце- президента, є вирішальним.

4.4.9.   Правління може бути розширеним при участі у його засіданнях членів робочих органів або інших запрошених Правлінням осіб.

4.4.10. Рішення Правління є обов’язковими для членів Правління, Виконавчого директора, Виконавчої дирекції та членів Спілки, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів.

 

4.5.      Президент:

4.5.1.   Обирається Загальними зборами із з числа вибраних членів Правління  таємним голосуванням простою більшістю голосів дійсних членів Спілки У своїй діяльності Президент Спілки підпорядковується Загальним зборам.

4.5.2.   Здійснює загальне керівництво Спілкою та Правлінням. Представляє інтереси Спілки у міжнародних організаціях і в органах державної влади.

4.5.3.   Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Організації.

4.5.4.   Координує діяльність робочих органів Спілки

4.5.5.   Контролює роботу Виконавчої дирекції, представляє Спілку у відносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Організації у межах компетенції згідно рішень Загальних зборів і Правління.

4.5.6.   Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень.

4.5.7.   Приймає рішення про пред’явлення, відкликання та врегулювання від імені Спілки ї претензій та позовів в Україні і за її кордоном.

4.5.8.   У разі відсутності Президента Спілки чи неможливості виконання ним своїх функцій, окремі його повноваження передаються за його особистим рішенням Віце-президенту або іншому члену Правління.

4.5.9.   Звітує Загальним зборам про свою діяльність.

 

4.6.      Виконавча дирекція

4.6.1.   Виконавчу дирекцію Спілки очолює Виконавчий директор, який призначається і звільняється з посади наказом Президента Спілки  на підставі рішення Загальних зборів та діє на підставі цього Статуту.

4.6.2.   Виконавчий директор без доручень діє від імені Спілки, укладає від імені Спілки контракти, угоди та договори у межах повноважень, передбачених Статутом, видає доручення, подає документи для державної реєстрації Спілки та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Спілки.

4.6.3.   Розпоряджається майном та коштами Спілки у межах кошторису згідно з рішеннями Загальних зборів і Правління.

4.6.4.   Представляє Спілки з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.

4.6.5.   Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Правлінням та Загальними зборами.

 4.6.6.  Подає Правлінню на розгляд проекти кошторису витрат на діяльність Спілки, плану роботи Спілки на наступний рік і звіт про його виконання.

4.6.7.   Подає на затвердження Загальних зборів, не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт.

4.6.8.   Подає на затвердження Правління проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок співробітникам Виконавчої дирекції.

4.6.9.   Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої дирекції, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України, вживає заходи заохочення працівників Виконавчої дирекції і накладає на них стягнення.

4.6.10. Розподіляє обов’язки між працівниками Виконавчої дирекції, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Виконавчої дирекції.

4.6.11. Звітує Загальним зборам про роботу Виконавчої дирекції.

 

4.7.      Ревізійна комісія

4.7.1.   Здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчої дирекції Спілки ї, її філій, представництв та інших підрозділів. Кількість членів Ревізійної комісії визначається Загальними зборами. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Спілки на 2 роки таємним голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

4.7.2.   Ревізійна комісія один раз на рік звітує Загальним зборам про результати своєї діяльності.

4.7.3.   Ревізійна комісія зобов’язана:

4.7.4.   Здійснювати перевірку виконання Виконавчою дирекцією рішень Загальних зборів та Правління;

4.7.5.   Перевіряти річний баланс Спілки та інші фінансово-бухгалтерські документи;

4.7.6.   Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

4.7.7.   Член Спілки не може мати представників одночасно в Ревізійній комісії й органах управління Спілки.

4.7.8.   Витрати членів Ревізійної комісії, що пов'язані з виконанням своїх обов'язків можуть компенсуватися Спілкою в межах, передбачених кошторисом.

 

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ). ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

5.1.  Президент, Виконавчий директор  щорічно звітують перед членами (учасниками) Спілки на Загальних зборах щодо результатів своєї роботи та по всіх основних питаннях діяльності Спілки, укладених угодах, досягнутих результатах, прийнятих ним рішень та по іншим питанням, що ставляться членами (учасниками) Спілки  на порядок денний.

5.2.  Ревізійна комісія щорічно звітує перед членами (учасниками) Спілки на Загальних зборах щодо результатів своєї роботи, які викладаються в ревізійному висновку.

5.3. Усі керівні органи Спілки мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів громадського об'єднання щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.4. Члени Спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Президента, Правління Виконавчого директора, Дирекції або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

1) На дії члена Спілки, Президента, Правління Виконавчого директора, Дирекції до Загальних зборів  Спілки.

2) На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.       

 

6.1 Спілка для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Спілці її членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Право власності Спілки реалізовують Загальні збори в порядку, передбаченому законом та статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів Спілки можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи, відокремлені підрозділи Спілки або передані громадським спілкам, утвореним Спілкою.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Спілки, несе Спілка. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Спілці в користування, несе власник такого майна.       

 

6.4. Доходи Спілки, їх частина не можуть  розподілятися серед засновників , членів (учасників) Спілки, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.         

 

6.5. Доходи, кошти та інше майно Спілки використовуються відповідно до чинного законодавства виключно для фінансування видатків на утримання  Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Спілки.

 

6.6. Джерелами надходження коштів та іншого майна Спілки є:

 

1) кошти і майно, що надходять як членські внески (вступні, періодичні, цільові), безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

2) пасивні доходи;

4) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

5) доходи від основної діяльності Спілки, грантів.      

 

6.6.1 Внески членів Спілки можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майно, що вноситься, оцінюється за узгодженням між членом Спілки та Загальними зборами членів (учасників) Спілки в гривнях. Спілки отримує виключне право власності, володіння, користування, розпорядження на майно, що передане в якості внеску.

 

6.6.2 Розмір вступних, періодичних та цільових внесків визначаються Загальними зборами членів (учасників) Спілки. Порядок і форма внесків встановлюється Правлінням Спілки

 

6.7. Спілка може володіти та користуватись майном інших юридичних та фізичних осіб на підставі відповідних договорів.      

 

6.8. Контроль та нагляд за діяльністю Спілки здійснює Ревізійна комісія систематично, але не рідше одного разу на рік, яка надає свій звіт членам Спілки на Загальних зборах членів Спілки.

 

6.9. Спілка  веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

6.10. Перевірка окремих напрямків діяльності Спілки здійснюються податковими та іншими уповноваженими державними органами згідно з чинним законодавством України.      

 

7.  ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СПІЛЦІ.

 

7.1. Спілка має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, розробляє та затверджує штатний розпис, самостійно визначає форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.      

 

7.2. Трудовий колектив Спілка становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору.      

 

7.3. На громадян, які працюють в Спілці за трудовим договором, поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.      

 

7.4. Трудові договори, контракти з найманими працівниками підписує Виконавчий директор .

 

7.5. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних одиниць, так і за сумісництвом.    

 

7.6. Оплата праці та преміювання працівників Спілки здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.

 

8.  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕННИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ.

8.1. Спілка може мати місцеві осередки які створюються як відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням загальних зборів Спілки

8.2. Відокремлені підрозділи Спілки не є юридичними особами.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Спілки подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки

8.4. Діяльність відокремлений підрозділів визначається згідно Положення про відповідний відокремлений підрозділ, яке затверджується Загальними зборами.

8.5. Рішення про закриття відокремленого підрозділу приймається Загальними зборами членів.

8.6. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Спілка подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України та відповідно до діючого законодавства України.

8.7. Осередки, представництва, відокремлені підрозділи Спілки в інших державах створюються за рішенням Загальних зборів відповідно до місцевого законодавства.

8.8. Керівника відокремленого підрозділу Спілки в тому числі керівників Осередків в інших державах призначають на посаду Загальні Збори, або Президент, про що має бути зазначено в рішенні Загальних зборів.

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

 

9.1. Внесення змін до відомостей про Спілку, як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань », з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про громадські об`єднання».

9.2. Спілка повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Спілки (далі - реєстраційна справа, про зміни до статуту Спілку, зміни у складі керівних органів Спілки, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Спілку, зміну місцезнаходження, тощо.

9.3. Зміни до статуту Спілки, до складу керівних органів, місцезнаходження Спілки підлягають затвердженню на загальних зборах членів (учасників) Спілки більшістю  не  менш  як  у 3/4 голосів, після чого подаються на реєстрацію уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку визначеному законодавством України.

 


10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІЛСЯ САМОРОЗПУСКУ.

 

10.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється:

1) за рішенням Спілки, прийнятим Загальними зборам членів (учасників) Спілки, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого неприбуткового громадського об'єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

2. Припинення діяльності громадського об’єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об`єднання».

10.3. Спілки має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4. Загальні збори Спілки, на який прийнято рішення про саморозпуск Спілки, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Спілки після його ліквідації відповідно до статуту.

10.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Спілки про саморозпуск розпочинається припинення Спілки як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

10.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Спілки про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цим громадським об'єднанням.

10.7. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск Спілки має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.

10.8. Реорганізація Спілки, яка має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого неприбуткового громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.9. Вступ Спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією Спілки і не має наслідком припинення її діяльності.

10.10. Про прийняті рішення щодо реорганізації Спілки шляхом приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

10.11. У разі припинення Спілки (у результаті її ліквідації, злитті, поділу, приєднання, або перетворенню) її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням  відповідного органу Спілки на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) неприбутковому громадському об'єднанню відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного бюджету.