Членські внески

Розмір вступних, членських та цільових внесків визначаються Загальними зборами ГС АУВЛП. Порядок і форма внесення внесків встановлюються Правлінням ГС АУВЛП. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вступні, членські та цільові внески та порядок їх сплати в 2018
р

 


1. Термінологія

Вступний внесок – одноразове грошове перерахування, що сплачується при вступі до
  ГС АУВЛП (  далі  Асоціація )  в порядку та розмірах визначених рішенням Загальних зборів та цим Положенням.
Членський внесок – грошове перерахування, що сплачується дійсними та асоційованими членами Асоціації щорічно в порядку та розмірі, визначених рішенням Загальних зборів та цим Положенням.
Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується дійсними та асоційованими членами Асоціації, у випадку необхідності цільовим призначенням для фінансування конкретних программ Асоціації, затверджених Загальними зборами в порядку та розмірі, визначених рішенням Правління Асоціації та цим Положенням.

2. Вступний внесок

Розмір вступних внесків є однаковим для кожного члена Асоціації (дійсного чи асоційованого), визначається Загальними зборами членів Асоціації за поданням Правління Асоціації щорічно на поточний фінансовий рік та оформлюється відповідним додатком до цього Положення.
При створенні Асоціації вступний внесок вноситься водночас з поданням заяви про вступ до Асоціації і до прийняття згідно Статуту рішення про прийом до членів Асоціації. Підставою для видачі сертифікату, яким підтверджується членство в Асоціації, є рішення Загальних зборів про прийом в члени Асоціації та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі. 
Вступний внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.

3. Членський внесок

Розмір річного членського внеску для дійсних членів визначається Загальними зборами членів Асоціації на підставі пропозицій Правління Асоціації та затвердженої Загальними зборами категорійності суб’єктів господарювання дійсних членів Асоціації, залежно від обсягів доходу від реалізації лакофарбової продукції за попередній рік. 
Розмір річного членського внеску для асоційованих членів Асоціації встановлюється однаковим для цієї категорії членства незалежно від річного доходу та дорівнює мінімальному розміру членського внеску для дійсних членів Асоціації.
Розміри членських внесків та категорійність суб’єктів господарювання оформляється відповідним додатком до цього Положення. 
Членський внесок у грошовій формі та у встановленому розмірі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.
Перерахування первісного членського внеску здійснюється на протязі 20 календарних днів після прийняття рішення про вступ конкретного суб’єкта господарювання до членів Асоціації. В подальшому щорічний членський внесок сплачується протягом одного місяця з дати проведення чергових Загальних зборів членів Асоціації.
За попередньою домовленістю з Виконавчим директором та погодженням з Президентом Асоціації дозволяється перерахування щорічного членського внеску рівними частинами щоквартально на протязі першого місяця кварталу, або два рази на рік в кожному півріччі поточного фінансового року на протязі першого місяця півріччя.

4. Цільовий внесок
Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм визначається та затверджується Правлінням Асоціації на підставі рішень Загальних зборів членів Асоціації, пропозицій Виконавчого директора Асоціації або члена Асоціації в залежності від визначених ( підтверджених кошторисом витрат) обсягів фінансування конкретних Програм і ступені зацікавленості окремих членів Асоціації щодо реалізації цих Програм та оформлюється відповідним додатком до цього положення.
Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації в строки, які визначаються Правлінням Асоціації в кожному окремому випадку.

5. Пільги щодо розмірів внесків та строків їх сплати
Рішення про встановлення пільгових розмірів вступного чи членського внесків щодо конкретного суб’єкта господарювання - члена Асоціації, надання відстрочки їх сплати, може бути прийняте Правлінням Асоціації за поданням Президента, члена Правління чи Виконавчого директора Асоціації.
Загальні збори членів Асоціації або Правління Асоціації можуть звільнити окремих членів Асоціації від сплати вступних, членських та цільових внесків.

Додаток №1

до Положення про вступні та членські внески та порядок їх сплати в 2018р. 


1. Встановити на 201
8 фінансовий рік розмір вступного внеску однаковим для кожного члена Асоціації в сумі 8000,00 (вісім  тисяч) гривень.
2. Встановити на 201
8 фінансовий рік наступну категорійність суб’єктів господарювання – дійсних членів Асоціації залежно від річних об’ємів реалізації лакофарбової продукції за 201рік та затвердити наступні розміри річних членських внесків:

Об’єм реалізації лакофарбової продукції млн.грн.

Розмір річного членського внеску, грн.

до 50,0

29250,00

від 50,0 до 150,0

50000,00

від 150,0 та вище

78000,00


3. Встановити на 201
фінансовий рік розмір річного членського внеску однаковим для кожного асоційованого члена Асоціації в суммі 29250,00 ( двадцять девять  двісті  пятдесят) грн. (крім асоційованих членів, які звільнені від сплати вступних та річних членських внесків рішенням Загальних зборів Асоціації) 

 

4. Дія додатку №1 починається з 01 січня 2018 року та продовжується до 01 січня   2019  року.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол Загальних зборів 
Членів 
ГС  АУВЛП
від «
24» листопада 2017р
м. 
Київ