„ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протоколом ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)


ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
„ АСОЦІАЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"


Протокол № 2 від 10.02. 2020 р.


ГРОМАДСЬКА СПІЛКА„ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"

ЄДРПОУ 40487079

(нова редакція)
1. НАЙМЕНУВАННЯ СПІЛКИ ЇЇ СТАТУС ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
1.1 ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (далі по тексту – Спілка, Організація) — є громадською спілкою, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Спілки, визначеної цим Статутом.

1.2. Спілка є неприбутковою організацією із статусом юридичної особи, що будує свою діяльність на підставі Закону України "Про громадські об'єднання", Конституції України, діючого законодавства України і даного Статуту.

1.3. Найменування Спілки українською мовою:

- повне найменування: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»;
- скорочене найменування: ГС «АУВЛП».
Назва Спілки англійською мовою:
- повна назва: PUBLIC UNION «THE UKRANIAN PAINT AND COATING ASSOCIATION»
- скорочена назва: PU «UP&CA»

1.4. Місцезнаходження Спілки : 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, корпус 2, кімната 17.

1.5. Діяльність Спілки поширюється на територію України та інших держав.

1.6. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про громадські об'єднання", іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

1.7. З моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку Спілка набуває статусу юридичної особи, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

1.8. Спілка має право відкривати рахунки в банках та здійснювати розпорядження грошовими коштами, розміщеними на них, мати власну символіку, печатку, штамп, бланки з зазначенням свого найменування, емблему, інші реквізити, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, подає статистичну та іншу звітність у встановленому законодавством порядку.

1.9. Спілка володіє, користується і розпоряджається майном, яке є її власністю або передане на інших правових підставах.

2. МЕТА (ЦІЛІ), ПРАВА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
2.1. Метою (цілями) діяльності Спілки є: задоволення, захист і відстоювання ідейних, економічних, суспільних, соціальних, екологічних, та інших законних інтересів членів (учасників) Спілки пов'язаних з їх діяльністю у сфері виробництва та обігу лакофарбової продукції, обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції, зокрема у взаєминах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

2.2. Для здійснення своєї мети (цілей) Спілка має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, здійснювати співробітництво з органами державної влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку лакофарбової продукції;

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя;

5) здійснювати захист інтересів членів Спілки в органах державної влади та місцевого самоврядування;

6) бути учасником цивільно-правових відносин;

7) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

8) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

9) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

10) приймати участь в проектах міжнародної технічної допомоги;

11) створювати місцеві осередки у вигляді відокремлених підрозділів та відкривати представництва за кордоном за законодавством іноземних країн;

12) організовувати та брати участь круглих столах, виставках та інших заходах;

13) сприяти підвищенню ефективності функціонування лакофарбової галузі шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

14) сприяти формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;

15) створювати умови для розв'язання спорів шляхом досягнення мирових угод;

16) сприяти в утворенні умов для виходу членів Спілки на закордонні ринки;

17) організавувати інформування та освіти членів Спілки, а саме:

а) роз'ясненювати цілі Спілки шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів; б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології; в) формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Спілки та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід; г) надання методичної допомоги членам Спілки під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Спілки;

18) здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.3. Для реалізації своєї мети (цілей) Спілка у встановленому чинним законодавством України порядку займається такою діяльністю:

- пропагує свої ідеї та цілі;

- представляє і захищає свої законні інтереси та права та законні інтереси своїх членів (учасників) перед державними органами, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами як в Україні, так і закордоном;

- акумулює внески членів Спілки, пожертвування фізичних та юридичних осіб;

- ідейно та організаційно підтримує своїх членів;

- підтримує міжнародні контакти і зв'язки, включаючи виїзд за кордон, утворення структурних осередків в інших країнах за місцевим законодавством;

- укладає відповідні угоди, приймає іноземних громадян, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;

- допомагає в розробці відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування та державних програм;

- поширює серед членів Спілки правову інформацію;

- взаємодіє та обмінюється досвідом та знаннями з іншими громадськими організаціями;

- сприяє вдосконаленню законодавства шляхом підготовки проектів нормативних актів;

- сприяє вивченню та аналізу думки споживачів лакофарбової продукції;

- розроблює та реалізує окремі програми діяльності відповідно до основної мети Спілки;

- організовує та бере участь у круглих столах, виставках, конференціях;

- замовляє необхідні роботи та послуги для функціонування Спілки;

- здійснює відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства).

2.4. Міжнародні зв'язки.

2.4.1. Спілка вступає у відносини з громадськими об'єднаннями, асоціаціями, спілками, юридичними та фізичними особами зарубіжних країн по проблемам розвитку лакофарбової галузі і діє в межах, установлених законодавством.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В СПІЛЦІ, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)
3.1. Спілка є вільною для вступу нових та виходу старих членів

3.1.2 Членами Спілки є її засновники, а також інші суб'єкти господарювання, які вступили до Спілки після її реєстрації.

3.1.3. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які діють у сфері виробництва та обігу лакофарбової продукції, обладнання, сировини, матеріалів та послуг для виробництва цієї продукції, та які створюють та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та згодні виконувати обов'язки, що на неї покладає Статут Спілки.

3.2. Прийняття до членів (учасників) Спілки здійснюється Загальними зборами та Правлінням Спілки відповідно до цього Статуту, на підставі поданої заяви за умови визнання цілей Спілки та сприяння її діяльності та зобов'язання дотримуватись рішень керівних органів Спілки відповідно до цього Статуту та законодавства України. Заява розглядається в порядку скликання органів уповноважених приймати відповідне рішення.

3.3. Вихід членів (учасників) Спілки з її складу здійснюється добровільно на підставі письмової заяви на ім'я Президента Спілки. Членство в Спілці припиняється з дня подання такої заяви Спілці та не потребує додаткових рішень. Учасник Спілки може бути виключений із складу Спілки за рішенням Загальних зборів, в разі грубого порушення положень Статуту.

3.4. В Спілці встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

3.5. Дійсними членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права (суб'єкти господарювання), які внесені до Єдиного Державного Реєстру України, та діють у сфері виробництва лакофарбової продукції на території України, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. Дійсні члени Спілки мають усі права і обов'язки згідно цього Статуту.

3.6. Асоційованими членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права (суб'єкти господарювання), які внесені до Єдиного Державного Реєстру України, та діють у сфері виробництва лакофарбової продукції, виробництва та постачання сировини, матеріалів, обладнання та послуг для виробництва цієї продукції, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними та громадські об'єднання зі статусом юридичної особи.

3.7. Асоційовані члени Спілки мають усі права і обов'язки, згідно цього Статуту, крім права приймати участь у голосуванні по затвердженню Статуту Спілки, вибору Президента, членів Правління, Виконавчого директора Спілки та прийняттю нових дійсних членів Спілки. Асоційовані члени Спілки або їх представники також не можуть бути вибраними Президентом, членом Правління та Виконавчим директором Спілки.

3.8. Засновники Спілки є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Спілки.

3.9. Члени Спілки (юридичні особи) приймають участь у роботі Спілки та в управлінні Спілкою через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.

3.10. Відносини між Спілкою та її членами (учасниками), їх взаємні права та обов'язки регулюються даним Статутом.

3.11. Заяви та скарги членів Спілки, щодо рішень Правління, дій Президента Спілки, Виконавчого директора вирішуються відповідно до цього Статуту.

3.12. Членство у Спілці чинне:
а) для дійсних членів – після прийняття рішення Загальними зборами, ініційованого за рішенням Правління. Допускається прийняття рішення з цього питання шляхом електронного голосування (електронна пошта, яка надана членом Спілки). У цьому випадку рішення, в якому відображаються результати поіменного голосування, підписує Голова загальних зборів та Секретар.
б) для асоційованих членів – після прийняття рішення Правлінням. Допускається прийняття рішення з цього питання шляхом електронного голосування (електронна пошта, яка надана членом Спілки). У цьому випадку рішення, в якому відображаються результати поіменного голосування, підписує Президент.

3.13. Дійсні члени (учасники) Спілки в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом мають право:

- обирати і бути обраними до органів управління та контролю Спілки, брати участь в їх роботі;

- брати участь в управлінні справами Спілки, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з питань її діяльності;

- пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів, що входять у коло статутних завдань Спілки;

- вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами пропозицій з будь-яких питань діяльності Спілки, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Спілки;

- вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів Спілки проекти документів, брати участь у їх підготовці;

- отримувати звіти про діяльність Спілки, її робочих органів, Виконавчого директора, інших органів управління та контролю, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Спілки;

- приймати участь у всіх заходах, які проводить Спілка;

- отримувати інформацію про діяльність Спілки;

- користуватися, у визначеному виконавчим органом Спілки порядку, символікою Спілки;

- звертатися за отриманням інформаційної, консультаційної допомоги, яка відповідає меті діяльності і основним статутним завданням Спілки, та за захистом своїх прав та законних інтересів у державних та громадських органах, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами;

- відчужувати, дарувати майно, майнові права та нематеріальні блага, а також здійснювати інші не заборонені законом дії щодо належного їм майна на користь Спілки;

- добровільно вийти з Спілки на підставі письмової заяви, поданої до Правління Спілки;

- на вільну участь або неучасть в Спілці, у тому числі в її утворенні, вступі або припиненні членства (участі) в ній;

- на вільний доступ до інформації про діяльність Спілки, у тому числі про прийняті Спілки рішення та здійснені заходи, при цьому Спілка зобов`язана забезпечувати такий доступ;

- інші права, передбачені законодавством та внутрішніми документами Спілки.

3.14. Асоційовані члени (учасники ) Спілки мають право:

- обирати і бути обраними до органів контролю Спілки, брати участь в їх роботі;

- брати участь в управлінні справами Спілки, в тому числі шляхом обговорення, голосування та

- прийняття рішень з питань її діяльності з правом дорадчого голосу, крім обмежень покладених та асоційованих членів цим Статутом;

- пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів, що входять у коло статутних завдань Організації;

- приймати участь у всіх заходах, які проводить Спілка;

- отримувати інформацію про діяльність Спілки;

- користуватися, у визначеному виконавчим органом Організації порядку, символікою Спілки;

- звертатися за отриманням інформаційної, консультаційної допомоги, яка відповідає меті діяльності і основним статутним завданням Спілки, та за захистом своїх прав та законних інтересів у державних та громадських органах, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами;

- відчужувати, дарувати майно, майнові права та нематеріальні блага, а також здійснювати інші не заборонені законом дії щодо належного їм майна на користь Спілки;

- добровільно вийти з Спілки на підставі письмової заяви, поданої до Правління;

- на вільну участь або неучасть в Спілці, у тому числі в її утворенні, вступі або припиненні членства (участі) в ній;

- на вільний доступ до інформації про діяльність Спілки, у тому числі про прийняті Спілкою рішення та здійснені заходи, при цьому Спілка зобов`язана забезпечувати такий доступ.

3.15. Члени (учасники) Спілки не мають права на частку майна Спілки та не відповідають за її зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Спілки не підлягають розподілу між її засновниками, членами (учасниками), членами керівних органів та пов'язаних з ними осіб, і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Спілки, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

3.16. Члени (учасники) Спілки зобов'язані:

· брати участь в Загальних зборах. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени – з правом дорадчого голосу;

· очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Спілки відповідно до Статуту, окрім асоційованих членів;

· приймати участь у діяльності Спілки, всебічно сприяти реалізації мети та статутних завдань Спілки;

· подавати допомогу в пропагуванні та досягнення цілей і завдань Спілки;

· поважати права та законні інтереси інших членів Спілки;

· берегти та примножувати власність Спілки, нести відповідальність за її збереження;

· виконувати рішення органів управління Спілки;

· виконувати вимоги внутрішніх положень Спілки;

· своєчасно повідомляти Спілку про зміну своїх реквізитів для листування та зв'язку. У випадку неповідомлення про зміну, кореспонденція, інформація, направлена (надана) Спілкою на останні відомі реквізити для листування, вважається належним чином направленою (наданою);

· дотримуватися Статуту Спілки та діючого законодавства України;

· сплачувати членські внески в порядку та розмірах, встановлених рішенням Загальних зборів Спілки;

· не допускати дій, які завдають Спілці матеріальну чи моральну шкоди;

· сприяти формуванню і розповсюдженню засад етики в господарській діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарському обороті.4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА, ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ (ДАЛІ – КЕРІВНІ ОРГАНИ) СПІЛКИ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ СПІЛКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ`ЯЗКУ.

4.1. Органами управління та контролю є:
• Загальні збори.
• Правління.
• Виконавчий директор.
• Ревізійна комісія.

4.2. Посадовими особами органів управління Організації визначаються:
• Президент.
• Виконавчий директор.
• Голова ревізійної комісії
• Члени правління.

4.2.1. За рішенням Загальних зборів або Правління можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо) як колегіальні, так і одноособові.

4.2.2. На посади членів Правління та Ревізійної комісії не можуть бути обраними одночасно представники від одного дійсного члена Спілки.

4.3. Загальні збори

4.3.1. Про проведення Загальних зборів члени Спілки повідомляються шляхом направлення електронного листа із зазначенням дати, часу і місця проведення зборів та порядку денного на електронну поштову адресу, надану членом Спілки.

4.3.2. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Спілки (втому числі засобами електронного зв'язку), які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування (або з моменту спливу 10-денного строку для отримання відповіді) всі вони повинні бути проінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення.

4.3.3. Проведення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів. Голова Загальних зборів, організовує ведення протоколу. Протокол Загальних зборів підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Протоколи, які зберігаються у Виконавчого директора, мають бути надані члену Спілки, для ознайомлення, протягом п'яти робочих днів з дня запиту.

4.3.4. Загальні збори є вищим органом управління Спілкою, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

4.3.5. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

а) прийняття Статуту Спілки, а також змін та доповнень до нього;

б) визначення основних напрямів діяльності Спілки згідно з метою і предметом її діяльності;

в) вибори Президента, членів Правління та Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

г) заслуховування річних звітів Президента, Правління, Ревізійної комісії, Виконавчого директора Спілки та прийняття відповідних рішень;

ґ) прийняття рішення про призначення та звільнення Виконавчого директора Спілки за поданням Правління;

д) визначення розмірів вступних і членських внесків;

е) розпорядження майном Спілки;

є) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчого органу Спілки;

ж) прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Спілки;

з) розгляд скарг щодо рішень керівних органів відповідно до Статуту Спілки;

и) визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління та контролю Спілки;

і) затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів;

ї) затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Спілки;

й) припинення діяльності Спілки або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії;

к) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління та контролю Спілки.

л) прийняття до дійсних членів Спілки, прийняття рішень про виключення будь-якого члена з членів Cпілки.

4.3.6. На розгляд Загальних зборів можуть бути винесені й інші питання діяльності Спілки.

4.3.7. На Загальних зборах кожний член Спілки представлений одним повноважним представником, який має право бути представником не більше двох інших членів Спілки. Повноваження представника підтверджуються довіреністю у простій письмовій формі (якщо довіритель – юридична особа) або завіреною нотаріально (якщо довіритель – фізична особа).

4.3.8. Загальні збори Спілки ї правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості дійсних членів Спілки .

4.3.9. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Спілки . Кожний дійсний член Організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос Президента Спілки є вирішальним.

4.3.10. Рішення про прийняття Статуту Спілки, внесення змін та доповнень до нього, відчуження майна Спілки на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків, а також про припинення діяльності Спілки приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Спілки.

4.3.11. Кандидатура голови на Загальних зборах вноситься Правлінням та затверджується (обирається) Загальними зборами відкритим голосуванням.

4.3.12. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для членів Спілки, її Правління та Виконавчого директора.

4.3.13.Загальні збори Спілки скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Члени Спілки повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання у порядку, передбаченому цим статутом.

4.3.14. З метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Спілки Загальні збори скликаються:

- органами управління Спілки, або

- Ревізійною комісією, або

- за вимогою члена Спілки та згодою не менше як 10% дійсних членів Спілки.

Якщо вимога дійсних членів Спілки (не менш як 10% дійсних членів Спілки) про скликання Загальних зборів не виконана, ці дійсні члени мають право самі скликати Загальні збори.

4.4. Правління

4.4.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Спілки. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Спілки в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Виконавчого директора. Правління очолює Президент Спілки.

4.4.2. Правління обирається Загальними зборами таємним голосуванням простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа дійсних членів Спілки у кількості, що визначається Загальними зборами. У разі неможливості членом Правління Спілки виконувати свої функції, Загальними зборами проводиться обрання нового члена Правління.

4.4.3. Виконавчий директор Організації є членом Правління за посадою, з правом дорадчого голосу.

4.4.4. Правління: а) затверджує плани роботи та кошториси Спілки; б) затверджує голів робочих органів; в) встановлює повноваження, порядок і строк дії робочих органів; г) встановлює розмір, порядок та призначення цільових внесків; д) звітує Загальним зборам про свою діяльність; є) приймає до членів організації асоційованих членів; ж) затверджує штатний розпис, посадові оклади, надбавки (доплати) працівникам Спілки.

4.4.5. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження: а) за власним бажанням; б) за ініціативою будь-якого дійсного члена Спілки та за відповідним рішенням Загальних зборів.

4.4.6. Правління скликається Президентом при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за два тижні до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного письмово, шляхом направлення електронного листа на електронну поштову адресу, надану членом Спілки.

4.4.7. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Протокол засідання Правління підписується усіма членами Правління, що присутні на засіданні. Протоколи засідань Правління, які зберігаються у Виконавчого директора, мають бути надані на ознайомлення члену Спілки протягом п'яти робочих днів з дня запиту. Виконавчий директор не має права відмовити члену Спілки у видачі зазначених документів.

4.4.8. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Президента або особи, що його замінює, є вирішальним.

4.4.9. Правління може бути розширеним при участі у його засіданнях членів робочих органів або інших запрошених Правлінням осіб.

4.4.10. Рішення Правління є обов'язковими для членів Правління, Виконавчого директора, Виконавчого директора та членів Спілки, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів.

4.5. Президент:

4.5.1. Президент обирається строком на три роки Загальними зборами із з числа вибраних членів Правління таємним голосуванням простою більшістю голосів дійсних членів Спілки. У своїй діяльності Президент Спілки підпорядковується Загальним зборам та звітує Загальним зборам про свою діяльність.

4.5.2. Здійснює загальне керівництво Спілкою та Правлінням. Представляє інтереси Спілки у міжнародних організаціях і в органах державної влади.

4.5.3. Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Організації.

4.5.4. Координує діяльність робочих органів Спілки

4.5.5. Контролює роботу Виконавчого директора, представляє Спілку у відносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Організації у межах компетенції згідно рішень Загальних зборів і Правління.

4.5.6. Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень, підписує наказ про прийом (звільнення) Виконавчого директора на підставі відповідного рішення Загальних зборів.

4.5.7. Приймає рішення про пред'явлення, відкликання та врегулювання від імені Спілки ї претензій та позовів в Україні і за її кордоном.

4.5.8. У разі відсутності Президента Спілки чи неможливості виконання ним своїх функцій, окремі його повноваження передаються за його письмовим рішенням іншому члену Правління.

4.6. Виконавчий директор

4.6.1. Виконавчий директор призначається строком на три роки і звільняється з посади наказом Президента Спілки на підставі рішення Загальних зборів та діє на підставі цього Статуту.

4.6.2. Виконавчий директор без доручень діє від імені Спілки, укладає від імені Спілки контракти, угоди та договори у межах повноважень, передбачених Статутом, видає доручення, подає документи для державної реєстрації Спілки та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Спілки.

4.6.3. Розпоряджається майном та коштами Спілки у межах кошторису згідно з рішеннями Загальних зборів і Правління.

4.6.4. Представляє Спілки з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.

4.6.5. Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Правлінням та Загальними зборами.

4.6.6. Подає Правлінню на розгляд проекти кошторису витрат на діяльність Спілки, плану роботи Спілки на наступний рік і звіт про його виконання.

4.6.7. Подає на затвердження Загальних зборів, не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт.

4.6.8. Подає на затвердження Правління проект штатного розпису, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок співробітникам Спілки.

4.6.9. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спілки, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України, вживає заходи заохочення працівників Спілки і накладає на них стягнення.

4.6.10. Розподіляє обов'язки між працівниками Спілки, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов'язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Спілки.

4.6.11. Звітує Загальним зборам про свою роботу.

4.6.12. Виконує рішення Правління та Загальних зборів з питань, передбачених цим Статутом та виконує інші обов'язки, передбачені цим Статутом

4.6.13. Укладає цивільно-правові договори для виконання робіт (надання послуг) фізичними особами для реалізації Спілкою мети (цілей) діяльності в межах витрат Спілки на зазначенні цілі, затверджені Правлінням.

4.7. Ревізійна комісія

4.7.1. Здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчих органів Спілки, її філій, представництв та інших підрозділів. Кількість членів Ревізійної комісії визначається Загальними зборами. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Спілки на 2 роки таємним голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

4.7.2. Ревізійна комісія один раз на рік звітує Загальним зборам про результати своєї діяльності.

4.7.3. Ревізійна комісія зобов'язана:

а) здійснювати перевірку виконання Виконавчими органами рішень Загальних зборів та Правління; б) перевіряти річний баланс Спілки та інші фінансово-бухгалтерські документи; в) повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

4.7.4. Член Спілки не може мати представників одночасно в Ревізійній комісії й органах управління Спілки.

4.7.5. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов'язані з виконанням своїх обов'язків, компенсуються Спілкою в межах, передбачених кошторисом.

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ). ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
5.1. Президент, Виконавчий директор щорічно звітують перед членами (учасниками) Спілки на Загальних зборах щодо результатів своєї роботи та по всіх основних питаннях діяльності Спілки, укладених угодах, досягнутих результатах, прийнятих ним рішень та по іншим питанням, що ставляться членами (учасниками) Спілки на порядок денний.

5.2. Ревізійна комісія щорічно звітує перед членами (учасниками) Спілки на Загальних зборах щодо результатів своєї роботи, які викладаються в ревізійному висновку.

5.3. Усі керівні органи Спілки зобов'язані у термін п'ять робочих днів надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Спілки щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.4. Члени Спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Президента, Правління, Виконавчого директора або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

5.4.1. На дії, бездіяльність члена Спілки - до Президента Спілки;

5.4.2. На дії, бездіяльність, рішення Президента, Правління, Виконавчого директора - до Загальних зборів Спілки;

5.4.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

5.5. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента Спілки, Правління, Виконавчого директора подається на Загальні Збори, які зобов'язані розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також Президента Спілки, Виконавчого директора, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів Спілки, внаслідок яких:

- Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Спілки (групи членів Спілки).

- Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

- Незаконно покладено обов'язки на члена Спілки або незаконно застосовано до нього засоби впливу.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1 Спілка для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Спілці її членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Право власності Спілки реалізують Загальні збори в порядку, передбаченому законом та статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів Спілки можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи, відокремлені підрозділи Спілки або передані громадським спілкам, утвореним Спілкою.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Спілки, несе Спілка. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Спілці в користування, несе власник такого майна.

6.4. Доходи Спілки, їх частина не можуть розподілятися серед засновників , членів (учасників) Спілки, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

6.5. Доходи, кошти та інше майно Спілки використовуються відповідно до чинного законодавства виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Спілки.

6.6. Джерелами надходження коштів та іншого майна Спілки є:

а) кошти і майно, що надходять як членські внески (вступні, періодичні, цільові), безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб; б) пасивні доходи; в) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога; г) доходи від основної діяльності Спілки, грантів; д) доходи від підприємницької діяльності, що здійснюється у порядку визначеному законодавством та цим Статутом.

6.6.1 Внески членів Спілки можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за узгодженням між членом Спілки та Загальними зборами членів (учасників) Спілки в гривнях. Спілка отримує виключне право власності (володіння, користування, розпорядження) на майно, що передане в якості внеску.

6.6.2 Розмір вступних, періодичних та цільових внесків визначаються Загальними зборами членів (учасників) Спілки. Порядок і форма внесків встановлюється Правлінням Спілки

6.7. Спілка може володіти та користуватись майном інших юридичних та фізичних осіб на підставі відповідних договорів.

6.8. Контроль та нагляд за діяльністю Спілки здійснює Ревізійна комісія систематично, але не рідше одного разу на рік, яка надає свій звіт членам Спілки на Загальних зборах членів Спілки.

6.9. Спілка веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

6.10. Перевірка окремих напрямків діяльності Спілки здійснюються податковими та іншими уповноваженими державними органами згідно з чинним законодавством України.

7. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СПІЛЦІ
7.1. Спілка має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, розробляє та затверджує штатний розпис, самостійно визначає форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.

7.2. Трудовий колектив Спілки становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору.

7.3. На громадян, які працюють в Спілці за трудовим договором, поширюється законодавство про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оподаткування.

7.4. Трудові договори, контракти з найманими працівниками підписує Виконавчий директор .

7.5. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах повної (часткової) завантаженості з основним місцем роботи у Спілці, так і за сумісництвом.

7.6. Оплата праці та преміювання працівників Спілки здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕННИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ
8.1. Спілка може мати місцеві осередки які створюються як відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням загальних зборів Спілки

8.2. Відокремлені підрозділи Спілки не є юридичними особами.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Спілки подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки

8.4. Відокремлені підрозділи Cпілки утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту Спілки.

8.5. Рішення про закриття відокремленого підрозділу приймається Загальними зборами членів.

8.6. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Спілка подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України та відповідно до діючого законодавства України.

8.7. Осередки, представництва, відокремлені підрозділи Спілки в інших державах створюються за рішенням Загальних зборів відповідно до місцевого законодавства.

8.8. Керівника відокремленого підрозділу Спілки в тому числі керівників Осередків в інших державах призначають на посаду Загальні Збори, або Президент, про що має бути зазначено в рішенні Загальних зборів.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
9.1. Порядок внесення змін до статуту визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Спілки. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.
10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ
10.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється за рішенням, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

10.2. Спілка має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.3.Рішення про саморозпуск Спілки приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 (три четвертих) членів Спілки. Загальні збори утворюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Спілки після його припинення відповідно до Статуту.

10.4. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 (три четвертих) членів Спілки шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

10.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Спілки шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

10.6. У разі припинення Спілки у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.7. Вступ Спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією Спілки і не має наслідком припинення її діяльності.

Made on
Tilda